Sääntömuutosehdotus kesän jäsenkokoukselle

 

Mistä on kysymys?

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n jäseniä kutsutaan kesällä Evankeliumijuhlan yhteydessä jäsenkokoukseen. Jäsenkokous järjestetään lauantaina 1.7. kello 8.30 alkaen Kunnantalon kulttuurisalissa. Muiden käsiteltävien asioiden ohella (kuten edustajien valitseminen Sleyn hallitukseen, josta voit lukea lisää osoitteesta ehdokkaat.sley.fi) Sleyn hallitus esittää jäsenkokoukselle, että yhdistyksen sääntöjä muutettaisiin. Sääntöjen muuttaminen vaatii jäsenistön hyväksynnän. Tässä artikkelissa esitetyt muutokset koskevat nykyisiä sääntöjä, joihin voit tutustua Sleyn osoitteessa: www.sley.fi/saannot.

Ehdotettu sääntömuutos mahdollistaa neljä asiaa: messuyhteisöjen sisällyttämisen Sleyn organisaatioon, jäsenkokouksen pitämisen etänä hallituksen niin päättäessä, tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön valitsemisen ja ns. siirtymäsäännöksen poistamisen.

 

Messuyhteisöjen sisällyttäminen Sleyn organisaatioon (8 §)

Niillä paikkakunnilla, missä Evankeliumiyhdistyksellä on messutoimintaa, on haluttu messujen toiminnasta huolehtivat osastot nimetä messuyhteisöiksi. Samalla niiden sääntöjä ja tehtäviä on suunnattu vastaamaan messuyhteisön tarpeita. Sääntömuutos huomioi messuyhteisöjen olemassaolon myös yhdistyksen säännöissä. Sääntömuutoksessa yhdistyksen sääntöjen 8 § lisätään maininta messuyhteisöistä. Alla olevassa katkelmassa sääntöihin lisätty teksti on merkitty lihavoinnilla.

8 §

Alueellinen toiminta

Yhdistyksen jäsenet perustavat paikallista toimintaa varten osastoja ja messuyhteisöjä, joista muodostetaan alueellisia piirejä. Osastot ja piirit ovat rekisteröimättömiä yksikköjä, joiden perustamisesta, toimialueista, säännöistä ja toimintaohjeista päättää yhdistyksen hallitus. 

 

Jäsenkokouksen pitäminen etänä hallituksen niin päättäessä (10 §)

Korona-aikana poikkeuslaki mahdollisti yhdistysten kokouksissa etäosallistumisen. Sleyn kesän ja syksyn jäsenkokoukset järjestettiin poikkeusaikana monimuotoisina kokouksina, joihin oli mahdollista ottaa osaa täysipainoisesti sekä läsnä kokouspaikalla että etänä. Etäosallistumismahdollisuus vilkastutti erityisesti Sleyn syyskokoukseen osallistumista ja siksi etäosallistumismahdollisuus halutaan tarjota myös poikkeusaikojen päätyttyä aina hallituksen niin päättäessä. Sääntömuutoksessa yhdistyksen sääntöjen 10 § lisätään alla lihavoituna esitetty kappale.

10 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kesäkokous pidetään vuosittain heinäkuun loppuun mennessä ja syyskokous vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Kokousajat ja -paikat määrää hallitus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus päättää etäosallistumisen mahdollisuudesta. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Sleyn tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö (11 §)

Nykyinen yhdistyslaki edellyttää vain yhtä tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, vaikka nykyiset Sleyn säännöt edellyttävät edelleen kahden tilintarkastajan valintaa. Sääntömuutoksessa poistetaan maininta kahdesta tilintarkastajasta ja mahdollistetaan myös tilintarkastusyhteisön valinta, joka voi joustavasti vaihtaa tilintarkastuksen parissa työskenteleviä henkilöitä ilman, että yhdistyksen on erikseen päätettävä asiasta. Sääntömuutoksessa yhdistyksen sääntöjen 11 § 4. kappaleeseen lisätään alla lihavoituna esitetty teksti ja poistetaan nykyisen pykälän yliviivattuna esitetty teksti.

11 §

Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

  1. valitaan tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan muu kuin HTM- tai KHT-tilintarkastusyhteisö, valitaan myös varatilintarkastaja; sekä valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Ainakin toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä (KHT) tilintarkastaja; sekä

 

Siirtymäsäännöksen poisto (19 §)

Siirtymäsäännös liittyy tilanteeseen, jossa Sleyssä siirryttiin nykymuotoiseen hallitukseen ja hallituksen jäsenten vaalitapaan. Säännöissämme kirjattu siirtymäsäännös perustuu edelliseen sääntömuutokseen ja on vanhentunut, joten koko 19 § on tarkoituksenmukaista poistaa kokonaan. Sääntömuutoksessa yhdistyksen sääntöjen 19 § poistetaan kokonaan, kuten alla on esitetty yliviivatulla kappaleella.

19 §

Siirtymäsäännös koskien hallituksen jäsenten vaalia

Yhdistyksen kesäkokouksesta vuonna 2001 alkaen hallituksen jäsenten vaalia suoritettaessa hallitukseen valitaan aina neljä jäsentä erovuoroisten tilalle.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: