Sääntömuutosehdotus

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on, luottaen Jumalan armoon ja apuun, levittää Kristuksen evankeliumia, saattaa evankeliumin sana yhä useamman ihmisen jokapäiväiseen käyttöön ja näin edistää ihmisten turvautumista Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan.

3 § Toiminnan perusta
Yhdistys pitäytyy kaikessa toiminnassaan Pyhään Raamattuun ja siinä ilmoitettuun Jumalan Sanaan sekä evankelis-luterilaisen kirkon kaikkien tunnustuskirjojen oppiin. Pyhä Raamattu asetetaan aina ensimmäiselle sijalle kaiken perustaksi.

4§ Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys levittää Raamattua, Lutherin kirjoja ja muita luterilaisen tunnustuksen mukaisia julkaisuja. Yhdistys tekee yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien kanssa evankelisessa hengessä kotimaantyötä ja lähetystyötä käyttäen hallituksen hyväksymiä työmuotoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, kolehteja ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen tuloja voivat olla myös yhdistykselle pysyviksi rahastoiksi lahjoitettujen varojen tuotot.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka sitoutuu elämässään yhdistyksen tarkoitukseen ja toiminnan perustaan. Yhdistyksen jäsenen tulee pyrkiä omalla toiminnallaan, kuten lahjoituksin, testamentein, kirjoituksin, suullisen todistuksen kautta, ym., auttamaan yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

6§ Jäsenmaksu
Jäseniltä voidaan periä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden perimisestä ja suuruudesta vuosikokous päättää. Eläkeläisille ja opiskelijoille voidaan vahvistaa alempi jäsenmaksu kuin muille jäsenille. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen vuoden ajalta, ei saa käyttää äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

7 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä Yhdl:n 14 §:n mukaisin perustein sekä lisäksi jäsenen, jonka oppi tai elämä on ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen 5 §:n 1 momentin kanssa. Ennen erottamispäätöksen tekemistä hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus tulla kuulluksi.

8 § Alueellinen toiminta
Yhdistyksen jäsenet perustavat paikallista toimintaa varten osastoja, joista muodostetaan alueellisia piirejä. Osastot ja piirit ovat rekisteröimättömiä yksikköjä, joiden perustamisesta, toimialueista, säännöistä ja toimintaohjeista päättää yhdistyksen hallitus.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu Sanansaattaja –lehdessä tai jäsenille postitettavalla kirjeellä.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain heinäkuun loppuun mennessä. Kokousajat ja paikat määrää hallitus. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään kertomus toiminnasta edelliseltä vuodelta ja päätetään sen vahvistamisesta;
2. käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
3. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
4. päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksusta;
5. päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista;
6. suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; ja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu jäsenen esitys on kirjallisesti toimitettava hallitukselle viimeistään seitsemän viikkoa ennen kokousta. Hallituksen on annettava siitä lausuntonsa. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa otetaan käsiteltäväksi vain asia, joka on aiheuttanut kokouksen koollekutsumisen.

12 § Hallituksen jäsenehdokkaiden asettaminen
Hallituksen jäseniksi haluavien tulee ilmoittautua viimeistään kolmea viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta toiminnanjohtajalle, jonka tulee viipymättä tiedottaa ehdokkaista yhdistyksen kotisivuilla. Mikäli yhdistyksen jäsenet haluavat esittää ehdokkaita yhdistyksen hallituksen jäseniksi, tulee myös nämä ehdokkaat ilmoittaa toiminnanjohtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Muita kuin edellä tarkoitettuja, toiminnanjohtajalle kirjallisesti viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ilmoitettuja henkilöitä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseniksi.

13 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joiden kaikkien toimikausi on kolme vuotta. Toimikausien peräkkäinen lukumäärä on rajoitettu kolmeen. Hallituksen jäsenistä kolmasosa tai lähinnä kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Kutsu hallituksen kokoukseen ja sen esityslista on lähetettävä kullekin jäsenelle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

14 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita sekä tällöin erityisesti:
1. johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa sekä kotimaassa että lähetystyössä;
2. valita yhdistykselle toiminnanjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet;
3. asettaa johtoryhmä ja määrittää johtoryhmän tehtävät ja päättää sen toimivaltuudet;
4. vahvistaa yhdistyksen organisaatiorakenne ja rekrytointiperiaatteet sekä valita lähetystyöntekijät, kotimaan kenttätyöntekijät ja muut vakituiset työntekijät;
5. vahvistaa piirien ja osastojen perustaminen ja säännöt sekä niiden yhdistyminen ja lakkauttaminen;
6. laatia ja esittää yhdistyksen vuosikokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
7. valmistella yhdistyksen kertomus toiminnasta ja yhdistyksen tilinpäätös sekä esittää ne ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen vuosikokoukselle;
8. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta; sekä
9. huolehtia yhdistyksen omaisuuden hoidosta ja päättää omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

15 § Hallituksen valiokunnat ja muut toimikunnat
Hallitus voi asettaa valiokuntia ja muita neuvottelu- ja toimikuntia, joiden tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita tai suorittaa muita hallituksen nimeämiä tehtäviä. 17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa sekä hallituksen erikseen nimeämät henkilöt, kaksi yhdessä.

18 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuksesta kertomuksensa hallitukselle viimeistään huhtikuun 15. päivänä.

19 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Tarkoituksensa turvaamiseksi yhdistys säilyttää muuttamattomina näiden sääntöjen 2 §:ssä, 3 §:ssä, 4 §:n 1 momentissa ja 5 §:ssä todetut periaatteet ja sääntöjä voidaan näiltä osin muuttaa vain yksimielisellä päätöksellä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.