Mitä on tavoittava työ?

Kristuksen rakkaus meitä kohtaan on käsittämättömän suuri. Hän tuli Isänsä lähettämänä tähän maailmaan ja antoi itsensä ristille kuollakseen meidän puolestamme. Tämä rakkaus meitä kohtaan luo pohjan kaikelle kasvulle kristityn elämässä.

Kristityille yhteinen tehtävä on levittää Jumalan rakkauden sanomaa hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli meidän puolestamme. Tämän sivuston tarkoitus on tukea kasvuprosessia, jossa meistä jokainen yhä vahvemmin toteuttaisi Kristuksen antamaa tehtävää omalla paikallaan.

Kristuksen antama missio on moniulotteinen – siihen tarvitaan meistä jokaista. Jokainen pienempi tai suurempi tehtävä tässä missiossa on tarpeen. Erilaisia tehtäviä ovat mm. esirukoilijat, toisten innostajat, kolehdin kantajat, lahjoittajat, uusien ihmisten kohtaajat kirkossa ja kadulla sekä vieraisiin maihin lähtijät. Olethan valmis kasvamaan omalla paikallasi ja toisaalta kyselemään, miten Kristus voisi käyttää sinun elämääsi tämän suuren mission toteuttamiseksi? Tätä kyselyä ja paikan etsimistä voi tehdä tämän sivuston avulla yksin tai erilaisissa ryhmissä. On myös mahdollista osallistua erilaisille kursseille ja opetussessioihin.

Rakas Jeesus, auta meitä löytämään oma paikkamme sinun valtakuntasi työssä. Auta, että voisimme löytää omat vahvuutemme ja kasvaa tehtävässämme. Anna meidän omalta paikaltamme julistaa ja elää todeksi sinun ihmeellistä armoasi ja rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. Aamen.

Omaa paikkaa etsimässä

Tällä videolla kerrotaan tarinoita oman paikan etsimisestä tavoittavassa työssä.

Toimiva seurakunta

Tavoittavan työn kannalta on tärkeää, että on paikka, johon kutsua ihmisiä. Hyvän ja rakentavan ilmapiirin omaavaan seurakuntaan on helppo kutsua ihmisiä. Siksi tavoittava työ alkaa aina seurakunnasta, sen ilmapiiristä ja kyvystä vastaanottaa uusi ihmisiä. Tällä sivulla käsitellään tähän aihepiiriin liittyviä asioita.

Herra, auta, että seurakuntamme voisi olla vastaanottavainen ja vieraanvarainen. Auta meitä kohtaamaan toisiamme ja uusi ihmisiä lämmöllä ja rakkaudella. Anna meille viisautta ja työkaluja rakentaa seurakuntaamme tähän suuntaan. Aamen

Seurakunnan merkitys

Seurakunnassa on erilaisia ihmisiä, joista jokainen on saanut Kristukselta paljon. Tämä erilaisuuden rikkaus on seurakunnan yksi voimavaroista. Videossa käydään ihmisten erilaisuutta läpi. Videon tiedoissa on myös kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Mikä on seurakunta?

Kristus on kohdannut meidät ristillä. Hän on myös seurakunnan Herra. Hyvä seurakunta on paikka, jossa kasvetaan ja johon uusienkin on helppo tulla. Seuraavassa opetusvideossa käydään läpi, minkälainen on Kristuksen kaltainen seurakunta.


EVÄITÄ SEURAKUNNAN TAI TOIMINTARYHMÄN ILMAPIIRIIN

Paavali pyrki kirjeillään ratkaisemaan ongelmia seurakunnissa ja rakentamaan seurakuntia ja seurakuntalaisia hengellisesti. Näiden kirjeiden pohjalta on laadittu lyhyet selostukset siitä, mitä Paavali halusi kirjeillään vaikuttaa lukijoihinsa. Tekstistä löytyy myös kysymyksiä, joita pohtimalla voi rakentaa itseä, ryhmää tai seurakuntaa.

Roomalaiskirje: Jumalan rakkaudessa eläminen

Paavalin työnäky ja voimavarat

Kolossalaiskirje: Kristuksen viisaudessa eläminen

Filippiläiskirje: toinen toisemme palvelijoina

1.Korinttilaiskirje: yhtenäiseksi joukoksi Kristuksessa

Erilaista toimintaa ja kotiryhmät

Seurakunnan tai yhteisön messu kokoaa ihmiset yhteen. Kaiken toiminnan päämäärä seurakunnassa on, että ihmiset kokoontuisivat sanan ja sakramenttien ääreen. Voimme kutsua ihmisiä osallistumaan messuun. Tämän lisäksi heitä voi kutsua mukaan seurakunnan eri toimintaan tai kotiryhmiin. On usein helpompi kutsua ihmisiä kotiryhmiin tai vaikka saunailtoihin, pelaamaan salibandya tai ultimatea. Ystävälle voi kertoa jostakin tällaisesta rennommasta yhdessäolosta. Näissä tilanteissa on myös helpompi tutustua ihmisiin ja jakaa asioita kuin kirkolla suuren joukon keskellä. Tämän jälkeen voi olla helpompi kutsua toinen myös messuun.

Voit lukea yhdestä kotiryhmästä ja sen toiminnasta täältä:

https://www.sley.fi/kotiryhmat-kannustavat-tutkimaan-sanaa/


Varustautuminen

SEURAKUNNAN MERKITYS JA VARUSTAUTUMINEN TYÖHÖN

Kristus antoi lähetyskäskynsä, ja sitä lähetyskäskyä voi toteuttaa monella tavalla. Tärkeimmät vaihtoehdot ovat: toimia lähettäjänä tukien niitä, jotka kohtaavat ihmisiä tavalla tai toisella, tai olla ihmisten tavoittaja lähialueella ja lähetyskentällä. Tällä alasivulla käsitellään lähetyskäskyä näissä kaikista tärkeimmissä vaihtoehdoissa. Eri vaihtoehtoihin kuuluu myös rukous, ja sitä käsitellään monipuolisesti tällä sivulla.

Kirkon tehtävä

Jumala antoi kirkolleen tehtävän. Seuraavat videot käsittelevät tätä tehtävää – lähetystä lähellä ja kaukana. Ensimmäisen videon tiedoista löytyy myös kysymyksiä keskustelun pohjaksi.

Valmistautuminen työhön

Meistä jokainen on heikko ja jopa kykenemätön tekemään hengellistä työtä. Omassa varassa mitään ei onneksi tarvitse tehdä. Jumala voi ja haluaa käyttää meitä jokaista. Siksi onkin hyvä katsoa Jumalan mahdollisuuksiin eikä omiin kykyihin. Videon tiedoista löytyy myös kysymyksiä pohdintaa varten.

Tavoittavaa työtä tehdessä on hyvä ymmärtää se, että se herättää aina vastustusta. Miten sitten varustautua hengelliseen vastustukseen? Tässä videossa käydään läpi tätä kysymystä. Videon tiedoissa on myös kysymyksiä aiheeseen.

Kristittyinä meillä on kolmenlaista taistelua: 1) oman syntisyytemme kanssa, 2) fyysisten vajavaisuuksien ja kuoleman kanssa sekä 3) hengellisen todellisuuden kanssa. Efesolaiskirjeen kuudennen luvun teksti tuo esiin tähän kolmanteen eli hengelliseen sodankäyntiin liittyviä asioita.

Rukous ja sen merkitys

Edellisissä videoissa käsiteltiin varustautumista työhön. Yhtenä tärkeänä osana tätä valmistautumista on rukous. Seuraavissa videoissa käsitellään rukousta.

Armolahjat ja niiden käyttäminen

Erilaisista lahjoista ja niiden käyttämisestä

Seuraavissa videoissa puhutaan armolahjoista seurakunnassa ja niiden käyttämisestä. Kolmannessa videossa käsitellään Pyhällä Hengellä täyttymistä ja sitä, mitä se merkitsee.


Tavoittavan työn metodeja

Kun on mietitty mihin ihmisiä voi kutsua sekä toisaalta yhteisön tai ryhmän ilmapiiriä (kts. sivu: linkki sivuun) ja on varustauduttu hengelliseen työhön (kts. sivu linkki), niin usein herää kysymys, mitä voisi tehdä. Tällä sivulla kiinnitetään huomiota olennaisiin tätä aihepiiriä koskettaviin teemoihin

Palvelijana työhön

Paavalin lähetysperiaatteena oli olla kaikille kaikkea eli löytää tapa palvella sitä henkilöä, jolle julistetaan. Tämä palvelijan asenne tulee esiin myös Kristuksen esikuvasta – hän tuli etsimään kadonneita ja palveli meistä jokaista.


Evankeliumi tavoittaa

Tunnemme omat heikkoutemme. Heikkouksistamme huolimatta evankeliumilla itsellään on voima toimia tässä maailmassa. Seuraava video keskittyy evankeliumiin itseensä Jumalan voimana.

Erilaisia tapoja ilmaista evankeliumia

Raamatussa evankeliumilla on monia ulottuvuuksia. Seuraavissa videoissa käydään läpi erilaisia näköaloja siihen, mitä evankeliumi merkitsee ja mitä vaikutuksia sillä voi olla elämässä.

Olkaa valmiita vastaamaan

Pietari kehotti olemaan aina valmiina vastaamaan, mihin meidän toivomme perustuu (1. Piet. 3:15). Tämän valmiuden omaksuminen on hyvä periaate. Meille tulee vastaan tilanteita, joissa voi avata suunsa todistukselle. Jos tätä kysymystä ei ole miettinyt etukäteen, niin siitä voi muodostua kynnys sanoittaa evankeliumi yllättävässä tilanteessa. Kun toivon perusta on kirkkaana mielessä, niin silloin voi ottaa myös askeleita kohti aktiivista toisten ihmisten tavoittamista.

Jokainen meistä voi kirjoittaa ylös tavan ilmaista evankeliumin sanoma. Voimme myös ryhmissä jakaa erilaisia tapoja ilmaista evankeliumia. Julistustilannetta voi harjoitella esimerkiksi siten, että jokainen kertoo pareittain tai ryhmälle oman näkökulmansa evankeliumista. Ryhmässä voidaan vaihtaa useasti paria. Samalla on tarkoitus kuunnella sitä, miten toiset sanoittavat evankeliumia ja siten oppia lisää tavoista ilmaista evankeliumia. Sitten vain rohkeasti käyttämään taitoja erilaisissa tilanteissa, vaikka ne olisivatkin vajavaisia. Tekemällä myös oppii, ja Jumala myös johdattaa tekevää.

Laki ja evankeliumi

Laki ja evankeliumi läpäisevät koko Raamatun. Koska Jumalan Sanakin on rakentunut vahvasti näiden kahden varaan, niin myös tavoittavassa työssä tarvitaan lakia ja evankeliumia.

Seuraavissa videoissa käydään läpi perusteita laista ja evankeliumista sekä jonkin verran niiden käyttötavoista.

Jumalaa kuvataan Raamatussa rakkautena, ja siksi hän on lähettänyt Poikansa tähän maailmaan. Toisaalta hänen sanotaan vihastuneen ihmisiin erilaisissa tilanteissa. Koska ihmiset ovat poikenneet pois Jumalasta, niin tarvitaan pelastus. Nämä molemmat, viha ja rakkaus, kertovat osaltaan niistä toimintatavoista, joilla Jumala haluaa ihmiset yhteyteensä. Tuntemalla näitä kahta voidaan oppia myös, miten keskustella erilaisten maailmankuvien omaavien ihmisten kanssa. Tasapainoinen kuva Jumalasta voi auttaa ihmisiä uskon tielle.

Jumalan viha ja Jumalan rakkaus: Oikea kuva Jumalasta evankelioinnin ja julistuksen apuna

Jumalan hyvyys kristityn elämässä

Jeesus kehotti tekemään hyviä tekoja. Tämä kehotus liittyi Jumalan toimintaan tässä maailmassa. Jumala ei erottele kenelle antaa sateensa ja aurinkonsa – siis elämisen perusedellytykset – niin hyville kuin pahoillekin (Matt. 5:14–16, 43–48). Paavali puolestaan kehotti kantamaan toisten taakkoja, että siten täyttäisimme Kristuksen lain (Gal. 6:2). Jumalan lapsille siis kuuluu ihmisen fyysisten ja henkisten tarpeiden huomioiminen. Tämän huomioiminen kertoo myös meistä ja mahdollistaa ihmisten lähestymisen.

Diakoniatyö evankelioinnin apuna

Ihminen on kokonaisuus. Aina emme voi auttaa ihmistä hänen hädässään. Sitä hätää emme voi kuitenkaan ohittaa, ja Paavalikin kehottaa kantamaan toisten taakkoja (Gal. 6:2). Diakoniatyö vastaa ihmisen monenlaiseen hätään ja on samalla myös mahdollistamassa evankeliumin julistamisen.

Tavoittavaan työhön ryhmänä tai pareittain

Hyvin yksinkertainen tapa tavoittaa ihmisiä on järjestää jokin sopiva tilaisuus omassa yhteisössä ja kutsua sinne ystäviä ja lähialueen ihmisiä. Toimipaikan lähellä oleviin ihmisiin kannattaa erityisesti panostaa. Postilaatikkoihin voi aika-ajoin jakaa mainoksia toiminnasta tai käydä soittamassa ovikelloja ja kutsua toimintaan mukaan.

Toimipaikan lähettyvillä voi olla paikka, jossa käy enemmän väkeä: tori tai keskus. Ryhmänä voi järjestää ns. ”teepöytäaktioita”. Teepöytäaktion ideana on jakaa esim. teetä, kahvia ja pientä purtavaa ja samalla kutsua ihmisiä toimintaan sekä keskustella heidän kanssaan hengellisistä asioista.

Aika-ajoin pyritään järjestämään Karkun evankelisella opistolla viikonloppukurssi katuevankelioinnista. Jos sinua kiinnostaa evankeliointi, niin ilmoittaudu yhteisösi pastorille.

Täältä löydät traktaatteja katuevankeliointiin: linkki tekstiin???

Kirjavinkkejä jaettavaksi: linkki (??)

Some- ja nettievankeliointi

Sosiaalisessa mediassa ja internetissä meillä on suuret mahdollisuudet tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat meille tuttuja tai tuntemattomia. Evankeliumin levittäminen sähköisessä muodossa on varsin yksinkertaista. Riittää, kun jakaa omilla Facebook tai muilla sosiaalisen median tileillä sitä materiaalia, mitä yhteisösi tai Sley tuottaa.
OPETUSVIDEO Taisto ????

Materiaalia jakamista varten:

Evankeliset opiskelijat ovat tehneet herättäviä nettitraktaatteja liittyen suhteeseen Jumalan kanssa. Evankelisten opiskelijoiden materiaali löytyy täältä: https://eo.sley.fi

Bible Tolbox -sivusto on suunniteltu evankeliointia sekä syvempää opiskelua varten. Bible Toolbox -sivuston materiaaleista löytyy elämän suuret kysymykset ja kristinuskon vastaukset niihin. Materiaali sopii erityisen hyvin jaettavaksi: https://www.bibletoolbox.net/fi/vastauksia

Jumalan käytössä lähetystyöntekijänä

Joka vuosi ulkomaille lähtee uusia lähetystyöntekijöitä. Jeesus on luvannut olla kaikkien lähtijöiden kanssa kaikenlaisissa tilanteissa. Useimmat lähetystyöntekijät ovat kokeneet tämän kutsumuksen ja elämän lähetystyössä rikkaana ja kasvattavana. Jos mahdollisuus lähtemiseen yhtään herättää ajatuksia, niin voit ottaa yhteyttä Sleyn lähetysosaston henkilökuntaan,  lähetysosaston osastokoordinaattori Anna-Liisa Markkulaan tai lähetyskasvattaja Pekka Jauhiaiseen.

Keinoja tukea lähetystyötä

Lähetystyön ensimmäinen ja tärkein tukimuoto on rukous. Kaikki lähtee siitä, että me pyydämme Jumalalta apua. Toinen tuen antamismuoto on rahallinen. Kaikki työ tarvitsee, ainakin jossakin vaiheessa, puitteet, missä työtä tehdään sekä tuen työntekijöille. Tällä sivulla käydään läpi erilaisia lähestymistapoja siihen, miten lähetystyötä voidaan tukea.

Rukoustasi tarvitaan

Sleyllä on olemassa rukouskalenteri, jonka avulla voit rukoilla kaikkien Sleyn lähetyskenttien puolesta. Voit toki laatia myös oman rukouslistan niistä kohteista, joita haluat erityisesti muistaa. Tärkeää on joka tapauksessa säännöllinen rukouselämä lähetystyön puolesta. Katso esimerkiksi Sleyn rukouskalenteri.

Yksi tärkeimmistä tavoittavan ja lähetystyön tukimuodoista on rukous. Seuraavissa videoissa opetusta rukouksesta.

OPETUSVIDEOT Uudestaan Tuomaksen video + PEKALTA ja Villeltä?

Valitse lähetti tai lähetyskohde

Voit valita jonkun lähetin tai lähetyskohteen, jota tuot aika-ajoin esiin lähipiirissäsi ja erilaisissa tilanteissa. Tälle kohteelle voit etsiä uusia tukijoita, järjestää erilaisia keräyksiä tai tukiryhmiä.

Täältä voit löytää kaikki lähetyskohteet: www.taivaallinenlahja.fi

Lähetystä tukevat ryhmät

Osallistumalla itse, kutsumalla ihmisiä ryhmiin tai perustamalla jonkin uuden ryhmän voi auttaa paljon lähetystyötä. Yhdessä voi ideoida erilaisia tapoja tukea lähetystyötä. Seuraavien otsikoiden alla on erilaisia tapoja pitää lähetystyötä esillä tai hankkia rahallista tukea.

Aika monella on kännykkä tai jokin sovellus tietokoneella, jolla hän saa viestejä. Siksi lähetystä tukemaan voi perustaa ryhmiä esim. WhatsAppiin tai Messengeriin, jonka kautta voi jakaa ajankohtaista tietoa: rukousaiheita sekä linkkejä videoihin ja lähettikirjeisiin.

Lähetyksestä kertovien videoiden ja postausten levittäminen

Lähetit ja Sleyn lähetysosaston työntekijät tekevät erilaista materiaalia lähetystyön arjesta. Niitä ilmestyy mm. Facebookissa, nettisivuilla ja Instagramissa. Yksinkertainen tapa tukea lähetystyötä on tykätä eri kanavista, joissa tätä materiaalia jaetaan, tykätä ja jakaa erilaisia postauksia omalla tilillä sekä näyttää valmiita videoita erilaisissa tilanteissa: lähetyspiireissä, raamattupiireissä, opiskelijailloissa jne.

Täällä voit tykätä Sleyn lähetystyön Facebook-sivusta 

Täällä ovat Sleyn lähetystyöstä kertovat videot kootusti sley.fi/lahetysvideot .

Tempaukset, tapahtumat ja leirit

Lähetystyötä voi tukea myös erilaisilla tempauksilla. Voit tarjoutua vaihtamaan ystävien kanssa ihmisten kesä- tai talvirenkaat, kolaamaan vanhusten lumet pihoilta, antamaan suksienvoitelupalvelua tai voit jopa järjestää tapahtuman, jolla tuetaan lähetystyötä.

Kankaanpäässä on pidetty yleisellä torilla myyntikojua aika-ajoin. Tähän on pyydetty tavaralahjoituksia yrittäjiltä etukäteen ja sitten haettu tavarat myyntipäivänä. Näin yrittäjä pystyy reagoimaan rauhassa tilanteeseen. Torilla on tavaroiden lisäksi laitettu myyntiin ohrariisipuuroa tai muurikkapannusta lettuja. Keväisin voi myös järjestää taimimyyntiä ja tuoda omalta pihalta taimet. Tällainen toiminta kokoaa eri-ikäisiä yhteen, ja kaikki saavat toimia yhteisen asian hyväksi.

Voitte järjestää esim. salibandy- tai tietokonepeliturnauksen. Turnaukseen voi kutsua erilaisia ryhmiä kisaamaan toinen toistansa vastaan. Turnauksessa voi olla pääsymaksu joukkueilta tai katsojia varten sekä kioski, josta mukaan tulleet voivat ostaa syötävää ja juotavaa. Turnauksiin voi hankkia yrityksiltä mainoksia.

Aina on mahdollisuus kokoontua yhteen lähetysaterialle tai lähetyskahvilaan. Ruoat ja tarjottavat voivat ilmentää jonkin lähetyskohteen ruokia. Lähetysaterian tai -kahvilan yhteydessä on hyvä pitää jollain tavalla esillä jotain lähetyksestä tai joitakin lähetyskentillä tehtäviä työmuotoja.

Lähetyksen hyväksi voi pitää myös erilaisia leirejä. Leireillä voi opettaa pyöränkorjaustaitoja tai pitää kudontaleiriä ja samalla pitää lähetystä esillä. Näitä leirejä voi tarvittaessa pitää myös etänä.

Yritystukijat

Yksi suuri mahdollisuus on löytää työlle yritystukijoita. Usein kristityt yrityksen omistajat ovat miettineet, miten he voisivat tukea hengellistä työtä. Usein ei ole mahdollista yrityslain puitteissa antaa suoraa rahallista tukea. Siksi mainokset lehtiin tai tavaralahjoitukset erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin voivat olla hyviä mahdollisuuksia tuen antamiseen. Kannattaa aina kysyä yrittäjiltä, mihin he olisivat valmiita.

Postimerkit

Postimerkkien myynnillä saadaan tuloja lähetystyölle. Postimerkkejä voi lähettää osastokoordinaattoria Anna-Liisa Markkulalle (osoite: Anna-Liisa Markkula, PL 184, 00181 HELSINKI). Postimerkkien myynnistä vastaa Tuomas Anttila.

Liikkumalla rahaa

Vipattaako juoksujalkaa? Oletko koskaan ajatellut, että voisit koota ihmisiä sponsoroimaan jotain lähetyskohdetta samalla, kun osallistut johonkin kuntoilutapahtumaan. Voit pyytää ihmisiä antamaan rahaa jonkin suorituksen perusteella. Esimerkiksi Jukolan viestin osuudella voit haastaa ihmisiä tukemaan lähetystä sen perusteella monenneksiko omalla osuudellasi tulit tai Sulkavan souduissa oman suoritusaikasi perusteella. Voit myös osallistua lähetysjärjestöjen yhteiseen juoksuhaasteeseen. Lisätietoja seuraavasta linkistä: sansa.fi/juoksuhaaste

Syventäviä tekstejä lähetystyöstä

Taivaallinen lahja