Sleyn sääntömuutokset – mikä muuttuu?

 

Tulevassa Evankeliumijuhlassa järjestettävässä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kesäkokouksessa Sleyn hallitus esittää jäsenille sääntömuutoksia. Sekä nykyiset säännöt että sääntömuutokset ovat luettavissa Sleyn nettisivuilla, mutta mitä todellisuudessa esitetään muutettavaksi? Sanansaattaja vertaili sääntöjä keskenään ja kävi läpi jokaisen muuttuvan kohdan.

Sääntöjen asettelussa, siis siinä, miten teksti on rivitetty ja mitä on lihavoitu, on nettisivujen teksteissä eroja. Näitä ei tässä vertailussa huomioida. Myöskään kirjoitusasussa tehtyjä muutoksia ei huomioida. Sääntömuutosehdotuksessa on esimerkiksi korjattu yksittäisiä kirjoitusvirheitä. Huomioon on otettu tekstissä tapahtuneet sisällölliset muutokset.

Sääntömuutosehdotuksessa esitettävä 12 § on kokonaan uusi ja se vaikuttaa lopun pykälien numerointiin nykyisiin sääntöihin verrattaessa.

Nykyiset säännöt voi lukea kokonaisuudessaan täältä: https://www.sley.fi/sley/yhdistystiedot/saannot/
Sääntömuutosehdotukset voi lukea kokonaisuudessaan täältä: https://www.sley.fi/sley/yhdistystiedot/saantomuutosehdotus/

Tähän tekstiin on lainattu ne kohdat, joissa on muutoksia.

1 §–3 §, 5 § ja 8 §
Seuraaviin pykäliin ei ehdoteta muutoksia: 1 § Nimi ja kotipaikka, 2 § Tarkoitus, 3 § Toiminnan perusta, 5 § Jäsenet, 8 § Alueellinen toiminta.

4 §
Toiminnan laatu

Neljännessä pykälässä ehdotetaan, että sana sisälähetystyö muutetaan sanaksi kotimaantyö. Virke kuuluisi siis jatkossa: ”Yhdistys tekee yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien kanssa evankelisessa hengessä kotimaantyötä ja lähetystyötä käyttäen hallituksen hyväksymiä työmuotoja.
Pykälä jatkuu nykyisissä säännöissä: ”Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, kolehteja ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta…” Sääntömuutoksessa ehdotetaan, että sanan kiinteätä perään lisätään ”ja irtainta”.

6 §
Jäsenmaksu

Jäsenmaksujen päätäntävalta ehdotetaan siirrettäväksi vuosikokoukselle. Äänioikeuden yhdistyksen kokouksessa tulisi jatkossa menettämään vasta, jos jäsenmaksun maksamisen on laiminlyönyt vuoden ajalta.

Nykyisissä säännöissä on määritelty: ”Jäseniltä voidaan periä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden perimisestä ja suuruudesta yhdistyksen syyskokous vuosittain päättää. Eläkeläisille ja opiskelijoille voidaan vahvistaa alempi jäsenmaksu kuin muille jäsenille. Jäsen, joka kahden kuukauden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, ei saa käyttää äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.”
Jatkossa kohdan ehdotetaan kuuluvan näin: ”Jäseniltä voidaan periä liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden perimisestä ja suuruudesta vuosikokous päättää. Eläkeläisille ja opiskelijoille voidaan vahvistaa alempi jäsenmaksu kuin muille jäsenille. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen vuoden ajalta, ei saa käyttää äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.”

7 §
Jäsenyyden päättyminen

Pykälässä seitsemän on pieniä muutoksia viimeisessä virkkeessä.
Nykyisissä säännöissä on määritelty: ”Ennen erottamispäätöksen tekemistä hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.”
Sääntömuutosehdotuksessa ”selityksen antamiseen” on korvattu sanamuodolla ”tulla kuulluksi”.

9 §
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokousten koollekutsumahdollisuuksia on laajennettu.
Ennen määriteltiin: ”Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu Sanansaattaja -lehdessä.”
Uusissa säännöissä todetaan: ”Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu Sanansaattaja –lehdessä tai jäsenille postitettavalla kirjeellä.”

10 §
Yhdistyksen kokoukset

Aiemmin on pidetty kesä- ja syyskokoukset. Syyskokouksesta luopumista ehdotetaan ja sääntömuutosehdotuksen myötä kesäkokouksesta puhuttaisiin vuosikokouksena.
Nykyisissä säännöissä: ”Yhdistyksen kesäkokous pidetään vuosittain heinäkuun loppuun mennessä ja syyskokous vuosittain joulukuun loppuun mennessä.”
Sääntömuutosehdotuksessa: ”Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain heinäkuun loppuun mennessä.”

11 §
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Edellisen pykälän muutoksen mukaisesti ”kesäkokouksessa” on sääntömuutosehdotuksessa vaihdettu muotoon ”vuosikokouksessa”, virke kuuluu siis: ”Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:”.

Pykälässä määritellään tällä hetkellä, mitkä asiat käsitellään kesäkokouksessa ja mitkä syyskokouksessa. Käsiteltävän asian listoihin esitetään muutoksia ja ne käydään seuraavassa läpi. Koska kahden kokouksen asiat on yhdistetty yhdessä kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi, on asioiden järjestys muuttunut. Selkeyden vuoksi asiat käydään läpi siinä järjestyksessä kuin ne sääntömuutosehdotuksessa esitetään.

Nykyisin 1. käsiteltävä asia kuuluu: ”tarkastetaan ja vahvistetaan hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuotena sekä päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta;” ja sääntömuutosehdotuksessa: ”käsitellään kertomus toiminnasta edelliseltä vuodelta ja päätetään sen vahvistamisesta;”.
Nykyisin 2. käsiteltävä asia kuuluu: ”käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä muista toimenpiteistä, joihin asiassa on aihetta, niin myös tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;” ja sääntömuutosehdotuksessa: ”käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;”.
Sääntömuutosehdotuksen 3. käsiteltävä asia kuuluu: ”vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;” ja nykyisissä säännöissä kohta käsitellään syyskokouksen 1. käsiteltävänä asiana. Sanamuodossa on pieni muutos: ” vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;”.

Myös sääntömuutosehdotuksen 4. käsiteltävä asia on nykyisten sääntöjen mukaan syyskokouksen asiaa, sen 2. käsiteltävä asia. Uusi ehdotettava sanamuoto on: ”päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksusta;” ja vanha: ”päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun perimisestä ja niiden suuruudesta; sekä”. Lopun ”sekä” johtuu siitä, että listassa seuraa nykyisissä säännöissä enää yksi kohta.

Sääntömuutosehdotuksen 5. käsiteltävä asia on uusi: ”päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista;”.

Sääntömuutosehdotuksen 6. käsiteltävä asia on nykyisissä säännöissä kesäkokouksessa käsiteltävien asioiden 3. käsiteltävä asia. Sanamuoto on pysynyt samana, se kuuluu: ”suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;”.

Sääntömuutosehdotuksen 7. käsiteltävä asia koskee tilintarkastajia. Kohta on nykyisin kesäkokouksen 4. käsiteltävä asia. Sisältöön ehdotetaan muutoksia. Nykyisin se kuuluu: ”valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Ainakin toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä (KHT) tilintarkastaja; sekä”.
Tässäkin ”sekä” johtuu siitä, että kohtaa seuraa nykyisissä säännöissä kesäkokouksen viimeinen käsiteltävä asia.
Sääntömuutosehdotuksessa kohta kuuluu: ”valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; ja”.

Sääntömuutosehdotuksen 8. ja viimeinen käsiteltävä asia yhdistää nykyisten sääntöjen kevät- ja syyskokousten viimeiset kohdat.
Kesäkokouksen 5. kohta kuuluu: ”käsitellään ne asiat, jotka hallitus tai, sen mukaan kuin 3 momentissa on sanottu, jäsenet huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset ovat esittäneet yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.”
Syyskokouksen 3. kohta kuuluu: ” käsitellään ne asiat, jotka hallitus tai, sen mukaan kuin 3 momentissa on sanottu, jäsenet huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset ovat esittäneet yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu jäsenen esitys on kirjallisesti toimitettava hallitukselle viimeistään seitsemän viikkoa ennen kokousta. Hallituksen on annettava siitä lausuntonsa.”
Lopuksi pykälässä 11 todetaan, että ”Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa otetaan käsiteltäväksi vain asia, joka on aiheuttanut kokouksen koollekutsumisen.”

Sääntömuutosehdotuksen 8. kohta kuuluu: ”käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu jäsenen esitys on kirjallisesti toimitettava hallitukselle viimeistään seitsemän viikkoa ennen kokousta. Hallituksen on annettava siitä lausuntonsa. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa otetaan käsiteltäväksi vain asia, joka on aiheuttanut kokouksen koollekutsumisen.”

12 §

Tämä pykälä on sääntömuutosehdotuksessa kokonaan uusi ja se kuuluu näin:
”Hallituksen jäsenehdokkaiden asettaminen
Hallituksen jäseniksi haluavien tulee ilmoittautua viimeistään kolmea viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta toiminnanjohtajalle, jonka tulee viipymättä tiedottaa ehdokkaista yhdistyksen kotisivuilla. Mikäli yhdistyksen jäsenet haluavat esittää ehdokkaita yhdistyksen hallituksen jäseniksi, tulee myös nämä ehdokkaat ilmoittaa toiminnanjohtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Muita kuin edellä tarkoitettuja, toiminnanjohtajalle kirjallisesti viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ilmoitettuja henkilöitä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseniksi.”

13 §
Hallitus

Hallituksen jäsenmäärää ehdotetaan muutettavaksi. Nykyiset säännöt määrittelevät, että hallitukseen kuuluu 12 jäsentä. Sääntömuutosehdotuksen myötä hallituksen jäseniä olisi 9. Tekstiin on tehty muutamia jäsenmäärän muutoksesta seuraavia muokkauksia. Seuraavaan on poimittu ne kohdat, joihin muutoksia on tullut.

Säännöt nykyisin: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä, joiden kaikkien toimikausi on kolme vuotta. –– Hallituksen jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuorossa.”

Sääntömuutosehdotus: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joiden kaikkien toimikausi on kolme vuotta. –– Hallituksen jäsenistä kolmasosa tai lähinnä kolmasosa on vuosittain erovuorossa.”

14 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin on tehty joitain muutoksia. Alla käydään läpi ne kohdat, joihin muutoksia on tullut.

1. kohdasta sana ”lähetyskentillä” ehdotetaan muutettavaksi sanaksi ”lähetystyössä”, jolloin kohta kuuluisi jatkossa: ”johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa sekä kotimaassa että lähetystyössä;”
2. kohdassa ei ole muutoksia, siinä määritellään hallituksen tehtäväksi: ”valita yhdistykselle toiminnanjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet;”.
3. kohdassa ehdotetaan jatkossa, että hallituksen tehtävänä on myös asettaa johtoryhmä. Kohdan loppuosa on molemmissa sama. Jatkossa kohta kokonaisuudessaan kuuluisi: ”asettaa johtoryhmä ja määrittää johtoryhmän tehtävät ja päättää sen toimivaltuudet;”.
4. kohta kuuluu nykyisin lyhykäisyydessään: ”valita yhdistykselle hengellisen työn tekijät;”. Kohdan tehtäviä esitetään täsmennettävän seuraavasti: ”vahvistaa yhdistyksen organisaatiorakenne ja rekrytointiperiaatteet sekä valita lähetystyöntekijät, kotimaan kenttätyöntekijät ja muut vakituiset työntekijät;”.
5. kohtaan esitetään myös täsmennystä. Nykyisin teksti kuuluu: ”vahvistaa piirien ja osastojen säännöt;” ja jatkossa se olisi ”vahvistaa piirien ja osastojen perustaminen ja säännöt sekä niiden yhdistyminen ja lakkauttaminen;”.
6. kohdassa käsitellään toimintasuunnitelman ja talousarvion esittämistä. Nykyisin ne on esitetty syyskokoukselle. Sääntömuutoksessa teksti kuuluu: ”laatia ja esittää yhdistyksen vuosikokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;”.
7. kohdan muutosehdotuksessa on hiottu sanamuotoja ja muutettu kesäkokous vuosikokoukseksi. Teksti kuuluu nykyisin: ”valmistaa kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuotena ja yhdistyksen tilinpäätös sekä esittää ne ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen kesäkokoukselle;” ja jatkossa se kuuluisi: ”valmistella yhdistyksen kertomus toiminnasta ja yhdistyksen tilinpäätös sekä esittää ne ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen vuosikokoukselle;”.

8. ja 9. kohtaan ei esitetä muutoksia.

15 §
Hallituksen valiokunnat ja muut toimikunnat

Säännöissä pykälässä 14 määritellään nykyisin, että ”hallitus voi asettaa jaostoja ja työvaliokuntia, joiden tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita.” Pykälässä 15 määritellään nykyisin, että ”hallitus voi eri tehtävien suorittamista varten asettaa neuvottelu- ja toimikuntia ja johtoryhmän.”
Sääntömuutosehdotuksessa nämä kohdat ovat yhdistettynä ja hieman muutettuna pykälässä 15: ”Hallitus voi asettaa valiokuntia ja muita neuvottelu- ja toimikuntia, joiden tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita tai suorittaa muita hallituksen nimeämiä tehtäviä.”

17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittamisesta määritellään nykyisin pykälässä 16. Sääntömuutosehdotuksessa pykälä 16 on tipahtanut kokonaan pois. Tekstiin ei ehdoteta muutoksia.

18 §
Tilit

Kyseinen pykälä on nykyisin numero 17. Tekstiin ei ehdoteta muutoksia.

19 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Kyseinen pykälä on nykyisin numero 18. Tekstiin ei ehdoteta muutoksia.

Nykyisissä säännöissä ollut pykälä 19 on jätetty sääntömuutoksesta kokonaan pois. Kyseinen pykälä kuuluu:
”Yhdistyksen kesäkokouksesta vuonna 2001 alkaen hallituksen jäsenten vaalia suoritettaessa hallitukseen valitaan aina neljä jäsentä erovuoroisten tilalle.”


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: